قرمز & سبز

red color blindness green color blindness

سبز رنگ کوری – Deuteranopia & Deuteranomaly

کوری رنگ سبز تا حد زیادی شایع ترین فرم; در اطراف 6% از کل جمعیت مرد کور است رنگ سبز – در درجه اول به عنوان یک نقص خفیف.

همانطور که با کوری رنگ قرمز, افراد کور رنگ سبز می تواند در دو گروه طبقه بندی می شود:

  • Deuteranopia: متر مخروط من گم شده است, یا غیر تابعی, و در نتیجه کوری را به بخش سبز از طیف. 5% مرد و 0.1% از زنان دچار این فرم از کوری رنگ سبز.
  • Deuteranomaly: متر مخروط ناقص هستند, عامل زیر را با ظرفیت معمول ، به توانایی یک فرد را چند تا از تداخل سبز فام, و تضعیف حساسیت نسبت به رنگ قرمز حساس ل - مخروط. 1% مرد و 0.35% ماده رنج می برند این فرم.

همانند بسیاری از فرم های کوری رنگ, کوری رنگ سبز نیز رابطه جنسی مرتبط, بودن در را از طریق کد نویسی معیوب ژنتیکی در کروموزوم اکس به کودکان منتقل می.